Pravilnik

PRAVILNIK O DELOVANJU
Vrtički pri kozolcu

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen pravilnika)

S tem pravilnikom se ureja delovanje vrta Vrtički pri kozolcu (v nadaljevanju: vrta) na zemljišču parcelna številka 845/6, k.o. Glince (v nadaljevanju: parcela).

2. člen

Pravilnik podrobneje ureja:
1) splošne določbe
2) upravljanje vrtičkov pri kozolcu;
3) ureditev vrta (vrtički, skupni objekti, poti, velikosti vrtičkov itd.);
4) obveznosti vrtičkarjev na vrtu;
5) najemnina in varščina;
6) prenos vrtička med vrtičkarji ali tretjimi osebami;
7) kršitve pravil in sankcije.

3. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1) Vrtički pri kozolcu je zemljišče z vrtički, skupnimi površinami, nasadi in objekti, potrebnimi za nemoteno ekološko vrtnarjenje in druženje v skladu s pravili v tem pravilniku;
2) vrtiček je del obdelovalne površine vrta, ki ga vrtičkar dobi v uporabo – ga najame;
3) vrtičkar je najemnik vrta, ki ima vrtiček v uporabi;
4) pravila ekološkega kmetovanja so vse določbe:
– Uredb (ES) 834/2007, 889/2008 in 1235/2008 ter ostale EU uredbe za ekološko kmetijstvo;
– slovenski Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oz. živil;
– splošna kmetijska zakonodaja;
– v Sloveniji izdan seznam dovoljenih sredstev za ekološko kmetijstvo;
5) nadomestna oseba je oseba, ki v odsotnosti vrtičkarja solidarno prevzame skrb za vrtiček v skladu z navodili vrtičkarja in določbami tega pravilnika do konca zakupnega obdobja.

II. UPRAVLJANJE VRTIČKOV PRI KOZOLCU

4. člen

1) Upravljanje vrtov vodi Sabina Čarman. V kolikor pride do kakršnihkoli težav pri uporabi vrta, nejasnosti, predlogov ali drugih zadev je dosegljiva na 051 241 826 ali vrtickiprikozolcu.si.

III. UREDITEV VRTA
Skupni objekti in skupne površine

5. člen

1) Skupni objekti in skupne površine so namenjeni vsem vrtičkarjem.
2) Skupni objekti in skupne površine obsegajo:
• Pokriti del kozolca na zahodni strani namenjen vrtičkarjem in stranišče;
• potke med vrtički;
• skupni kompost.
6. člen

Vrtičkarji si lahko sami uredijo lastne kompostnike na vrtičku, ki ga imajo v uporabi. Težimo k uporabi naravnih materialov, ki so razgradljivi in čim manj plastičnih materialov.
Gradnja na vrtičku ni dovoljena.

Odlaganje odpadkov je dovoljeno na skupni kompostnik, ob potoku na nasipu za vrtičkarje v vrstah A-H in ob skupnih utah v vrstah I-M, kjer velja:
– na skupni kompost se ne odlaga plastičnih delcev (ostankov lončkov, trakcev za privezovanje rastlin, označevalcev sadik ipd.;
– na kompostnik se ne odlaga vej, stebel in podobnega rastja, daljšega od 20 cm, da se le-to hitreje razkroji;
– v kolikor je kompostni kup tako visok, da ga je potrebno premetati, se na to opozori najemodajalca, da se določi termin za premetavanje kompostnega kupa;
– v kolikor bi kompost najemnik rad tudi koristil, naj na vrticki@prikozolcu.si javi kdaj bi to želel. Najemniki, ki bodo pomagali pri premetavanju komposta, bodo upravičeni do koriščenja končnega komposta.

Velikosti vrtičkov

7. člen

1) Vrtičkar ima možnost uporabe vrtička v velikosti 25m2, 30m2, 50m2 oz. več če je želena velikost vrtička na voljo .
2) O velikosti vrtičkov odloča najemodajalec na predlog vrtičkarja in na podlagi njegovih zmožnosti ter razpoložljivih vrtičkov.

IV. SODELOVANJE IN OBVEZNOSTI VRTIČKARJEV NA VRTU
8. člen

Obveznosti vrtičkarjev zajemajo:

Skupne površine in objekti

1) Vsak najemnik vrtička je dolžan vzdrževati (čistiti) polovico poti med vrtički v delu kjer meji na pot. Najemniki vrtičkov A1,B1,C1,D1,E1,F1,G1,H1, I1, J1, K1 in L1 vzdržujejo pas v širini 20 cm od robu prečne ceste..
2) Vzdrževanje reda in čistoče na skupnih površinah vrta
3) Redno čiščenje kanalov, namenjenih odvodnavanju na vrtičku (ob krajši 5m dolgi stranici najemnikovega vrta), v delu kjer meji na kanal.

Urejanje in zasaditve vrtičkov

4) Redno urejanje in pospravljanje vrtičkov.
5) Čiščenje vrtička (razen trajnih nasadov) ob koncu sezone (konec oktobra) in priprava le-tega na zimo.
6) Ograjevanje vrtičkov do višine 50 cm le s trajnimi zelišči po lastni izbiri ali nizkimi lesenimi ogradami (višine do 50 cm).
7) Dogovor s sosednjim vrtičkarjem glede vsake zasaditve ali druge ureditve, ki bi lahko povzročila senco na sosednjem vrtičku.
8) Uporaba vrtička predvsem za gojenje vrtnin, z maksimalno 15% površne, ki so lahko zatravljene ali začasno nasute z drugim materialom, ki se ga lahko odstrani.
9) V kolikor, zaradi bolezni ali druge daljše odsotnosti, vrtičkar ne more sam vzdrževati vrtička, to nemudoma sporoči najemodajalcu in poišče ter preda odgovornost nadomestni osebi. Če vrtičkar ne najde začasne zamenjave, se smatra da je najemnik prekinil najemno razmerje. Najemodajalec lahko odda vrtiček drugemu najemniku. Najemnina se v tem primeru ne vrača.

Gnojenje in vzdrževanje vrtička

11) Prepovedana je uporaba sintetičnih fitofarmacevtskih sredstev in mineralnih gnojil.
12) Na vrtičku se uporabljajo le tista sredstva, ki so v skladu s pravili ekološkega kmetovanja.
13) Vrtiček vrtičkar redno vzdržuje tako, da se pleveli in škodljivci ne širijo na sosednje vrtičke.

Zalivanje

14) Z vodo se na vrtu ravna varčno in solidarno do drugih vrtičkarjev, v poletnih mesecih se zaliva le zjutraj ali le zvečer in v primeru suše uporablja zastirko (priporočena je uporaba zastirke vse rastno obdobje).
Ravnanje z odpadki

15) Odpadki se odlagajo v za to predvidene vreče na svojih vrtičkih in se redno odnašajo iz vrtičkov. Čistočo na območju vrta se vzdržuje.

Živali

16) Vrtičkar odgovarja za škodo, ki jo povzročijo njihovi psi ali druge domače živali, ki so jih pripeljali na območje vrta.
17) Pse ali druge domače živali vrtičkar pripelje do svojega vrtička po glavnih prodnatih poteh.
18) Na območju vrta ima vrtičkar pse, mačke, ipd. privezane na povodcu in ves čas v svoji neposredni bližini, prav tako skrbi za čiščenje njihovih iztrebkov.

Parkirni prostor

19) Dostavno pot na območju Vrtičkov pri kozolcu, uporabljajo vrtičkarji le za potrebe dostave, nato parkirajo avto poševno ob cesti.

V. NAJEMNINA in VARŠČINA
9. člen

1) S plačilom letne najemnine, ki znaša 90,00 EUR, za leto med 1.3. do 1.3. prihodnje leto, se vrtičkar zaveže, da bo ravnal v skladu s tem pravilnikom in redno izpolnjeval vse obveznosti.

Ob začetku najema mora vrtičkar plačati varščino v višini 50,00 €, ki jo najemodajalec vrne v primeru, da je vrtičkar oz. najemnik pospravil vse svoje stvari in očistil vrt (ga prekopal oz. vrnil v enako stanje kot ob najemu). Stanje vrtička mora biti enako, kot ob začetku najema vrtička.

2) Pogodba oz. pravilnik se podpiše za nedoločen čas. Vrtičkar ima možnost plačila najemnine vnaprej za 5 let, v tem primeru, se mu prizna 10% popust na celotni znesek najemnine vrtička.
3) Najemniku vrtička Vrtički pri kozolcu se v petem letu najema prizna 50-odstotni popust.
4) Plačilo najema vrtička velja obdobje med 1.3. tekočega in 1.3. naslednjega leta.
5) Prekinitev pogodbe je možna samo na podlagi pisnega obvestila. V primeru, da najemnik prekine pogodbo do 15.2. tekočega leta najema, se mu najemnina vrne. V kolikor jo prekine kasneje, se najemnina ne vrača.
7) Ob neplačilu najemnine se pogodba takoj prekine in pride do takojšnje odpovedi.
8) V primeru zapustitve vrtička in njegovega ne obdelovanja, ima najemodajalec po dveh opozorilih pravico prekiniti pogodbo in oddati vrtiček drugemu najemniku.
9) Najemnik mora v primeru podaljšanja najemne pogodbe, najemodajalcu plačati najemnino za tekoče koledarsko leto najkasneje do 1. marca tekočega leta. V primeru neplačila najemnine do 1.3. tekočega leta, najemodajalec izda opomin, za kar se zaračuna 5,00 € administrativnih stroškov.
10) Za pisno obvestilo se smatra elektronska pošta, poslan sms, obvestilo na oglasni deski.

VI. PRENOS VRTIČKA MED VRTIČKARJI ALI TRETJIMI OSEBAMI

10. člen

1) Prenos vrtička med vrtičkarji ali na tretjo osebo ni možen brez predhodne odobritve s strani najemodajalca.
2) Prepovedano je dajanje vrtička v podnajem drugim vrtičkarjem ali tretjim osebam.
3) V primeru smrti vrtičkarja se lahko vrtiček prenese na družinske člane (partnerja, otroke ali podobno, če želijo), vendar samo do izteka pogodbe o uporabi za tekoče leto. Po preteku leta imajo družinski člani, ki so skrbeli za vrtiček, prednost pri nadaljnji uporabi tega vrtička.

VII. KRŠITVE PRAVIL IN SANKCIJE

11. člen
Za kršitve pravil se smatrajo, če:
• vrtičkar ali kateri od njegovih gostov namerno poškoduje oziroma uniči vrtičke, objekte ali opremo na območju vrta;
• vrtičkar ne sodeluje pri urejanju skupnih površin;
• vrtičkar uporablja gensko spremenjene rastline, sintetična fitofarmacevtska sredstva, mineralna gnojila ali druga sredstva, ki niso v skladu s pravili ekološkega kmetovanja;
• vrtičkar ne plačuje najemnine in drugih morebitnih prispevkov;
• ne obdeluje vrtička in s tem zanemari vrtiček.

12. člen

1) Kršitve pravilnika o delovanju vrta Vrtički pri kozolcu obravnava vrtni odbor ali najemodajalec.
2) Vrtni odbor ali najemodajalec glede na težo kršitve:
• Najemodajalec izda prvo opozorilo, čez en mesec drugo opozorilo in v kolikor kršitev ni odpravljena v sedmih dneh, najemniku preneha najemno razmerje;
• pošlje vrtičkarju obvestilo o prekinitvi najema vrtička
• V primeru, da vrtičkar ne pospravi vrtička, mu najemodajalec zaračuna urejanja vrtička v znesku polovične letne najemnine;
• Vsi najemniki vrtičkov od leta 2014 in obstoječi najemniki, ki bodo prejeli opozorila o kršitvi pravilnika so obvezni plačati kavcijo v znesku letne najemnine, ki jo dobijo vrnjeno ob koncu najema, če ravnajo v skladu s pravilnikom.

13. člen
(prekinitev pogodbe o uporabi vrtička)
1) V primeru, da vrtičkar dobi dve opozorili v enem obdobju (letu) uporabe vrtička, sledi prekinitev pogodbe o uporabi vrtička ali plačilo letne najemnine kot kavcijo, da bo ravnal v skladu s pravilnikom.
2) Najemodajalec prekine pogodbo z vrtičkarjem tudi v primeru, da ta stori hujšo kršitev pravil.
3) Plačani prispevki in drugi stroški, ki so nastali vrtičkarju, se v primeru prekinitve pogodbe ne vračajo.
4) Vrtičkar je dolžan v roku 14 dni od drugega opozorila izprazniti vrt vseh svojih stvari. V primeru, da vrtičkar tega ne stori se smatra da lahko stvari najemodajalec takoj odstrani z vrtička in jih uporabi drugje ali jih zavrže.

Ljubljana, 19.1.2021

Scroll to Top